WKOZM

Członek pierwszej kadencji na lata 2012 - 2017

Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych       w Lublinie

  • powołanie znak -  ZD-1.101.5.2011.B

 

 

ORZEKAŁA w 54 sprawach

w tym Przewodnicząca składu orzekającego w 36 sprawach

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie                                   orzeka o zdarzeniu medycznym lub jego braku.

Zdarzenie medyczne – zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta, będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

  • diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
  • leczenia, w tym wykonania zabiegu medycznego,
  • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją dotyczy zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), mających miejsce po 1 stycznia 2012 r.

 

Więcej informacji:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Zdrowia

http://www.lublin.uw.gov.pl/komisja-ds-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych