Inne

OPRACOWANIA

  • ZASADY inicjatyw lokalnych  w Gminie KRZYWDA  (ss. 16)          

Opracowanie zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która nakłada na gminę obowiązek określenia zasad inicjatywy lokalnej na jej terenie (art. 19 b).

  • MEMORANDUM dotyczące zmian legislacyjnych  koniecznych  do wdrożenia innowacyjnego Modelu współpracy i koordynacji  polityki społecznej w powiecie (ss. 17)

Opracowanie obejmuje propozycje zmian do: 
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 674 ze zm.)
• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182  ze zm.)

  • KONSULTACJE SPOŁECZNE – cz. I Analiza prawna, Metodyka, Kwestionariusz (ss.42)

Opracowanie obejmuje: 
• Przygotowanie analizy prawnej w zakresie możliwości systemowego wdrożenia modelu współpracy i  koordynacji  polityki społecznej w powiecie;
• Opracowanie metodyki konsultacji społecznych;
• Opracowanie kwestionariusza konsultacji społecznych.

  • KONSULTACJE SPOŁECZNE – cz. II Analiza wyników, Raport końcowy, Memorandum (ss. 148)

Opracowanie obejmuje: 
• Analiza wyników konsultacji społecznych,
• Opracowanie  raportu końcowego,
• Opracowanie memorandum do właściwych ustaw.

  • Standardy współpracy z NGO. Poradnik organizatora imprez. (ss.20)

Opracowanie udostępnione Gminie: Adamów, Krzywda, Stanin, Serokomla, Stoczek Łukowski oraz Miastu Stoczek Łukowski

  • Standardy współpracy z NGO. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych                    

w Gminie ADAMÓW (ss.38); w  Gminie KRZYWDA (ss. 53); w Gminie SEROKOMLA (ss. 43); w Gminie STANIN (ss. 53); w Gminie STOCZEK ŁUKOWSKI (ss. 53); w Mieście STOCZEK ŁUKOWSKI (ss. 53)

  • Analiza stanu prawnego dotycząca modelu współpracy koordynującego na poziomie lokalnym działalność instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w ramach Powiatowych Rad Rynku Pracy (ss. 39)

- analiza na dzień 31 maja 2014 r.

  • Standardy współpracy z NGO. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych.

Opracowanie dla: Gminy ADAMÓW (ss. 50); Gminy KRZYWDA (ss. 54); Gminy SEROKOMLA (ss. 51); Gminy STANIN (ss. 54); Gminy STOCZEK ŁUKOWSKI  (ss. 50); Miasta STOCZEK ŁUKOWSKI  (ss. 54)

  • Procedura zgłaszania przez NGO  własnych projektów uchwał do organów Gminy (ss. 9)

Opracowanie dla Gmin: Adamów, Krzywda, Stanin, Serokomla, Stoczek Łukowski, Wojcieszków